Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών “Δημιουργία & ανάκτηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και ανάδειξη χώρων «τοπόσημου» στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης”

1906 προβολές
Στις 9-5-2013 έληξαν οι εργασίες της Κριτικής Επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων «Τοπόσημου» στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης” που προκηρύχθηκε, στις 11-9-2012, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε/Τ.Κ.Μ., και, ως προς τη διαγωνιστική του φάση, έληξε στις 6-2-2013, με την κατάθεση 71 προτάσεων.

Η κατάθεση του Τελικού Συγκεντρωτικού Πρακτικού και των έξι επιμέρους πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής έγινε στις 20-5-2013 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Διαγωνισμού (Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών Δήμου Θεσσαλονίκης).

 
Την πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με τις αριθμ. 1929/8-11-2012 & 206/2013 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούσαν οι εξής αρχιτέκτονες μηχανικοί:

     1. Σμαρώ Θ. Θεοδωρίδου, υπάλληλος/ εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
     2. Νικόλαος Δ. Σουλάκης, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
     3. Αντώνιος Π. Μουρελάτος, ελεύθερος επαγγελματίας
     4. Θεόδωρος Κ. Μακροποδης, ελεύθερος επαγγελματίας
     5. Νικόλαος Π. Τσινίκας, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

 
Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους/ απαιτήσεις του διαγωνισμού και από τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Επειδή υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που ανταποκρίθηκαν σε βάθος στη θεματολογία του διαγωνισμού, η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει, εκτός από τα πέντε βραβεία και τις πέντε εξαγορές, «εύφημο μνεία» σε επτά συμμετοχές.

Το Τελικό Συγκεντρωτικό Πρακτικό του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η αριθμ. 813 /5-6-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΦΩΡ5-ΩΚΧ) Απόφαση Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης αναρτώνται, σήμερα 12/6/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 14ο άρθρο της Προκήρυξης, στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης) και της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών (τ. Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων) του Δήμου Θεσσαλονίκης και κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. (συνδιοργανωτή φορέα) και στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.

Το αποτέλεσμα αναρτάται στις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας Αρχής- Δήμου Θεσσαλονίκης και Τ.Ε.Ε./ Τ.Κ.Μ. και αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Κατά το άρθρο 18 της Προκήρυξης, τυχόν ενστάσεις κατά της Απόφασης Κατακύρωσης του αποτελέσματος υποβάλλονται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής (στο Γενικό Πρωτόκολλο Δήμου Θεσσαλονίκης- Νέο Δημαρχείο, Β. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος- γρ.102Α), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος και την κοινοποίηση της απόφασης στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.

Η ένσταση απευθύνεται στη Διοργανώτρια Αρχή (υπόψη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης) και ασκείται είτε με την ανωτέρω κατάθεση στο πρωτόκολλό της είτε με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία.

Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας.
– Τελικό συγκεντρωτικό υπογεγραμμένο πρακτικό ››› 
– Απόφαση κατακύρωσης ›››